Nanomax valiklis kalkėms šalinti

 • Kraunamos nuotraukos
 • Profesionali, efektyvi ir koncentruota kalkių šalinimo priemonė, skirta buitiniams prietaisams (virduliams, kavos virimo aparatams, indaplovėms) ir nerūdijančiojo plieno bei nikeliuotam paviršiui. Nepažeidžia paviršių. Šalina kalkes ir neleidžia joms kauptis.
  Nurodymai: atskiesti nuo 30 iki 200 ml produkto 1 l vandens, palikti 15–30 minučių, nuskalauti vandeniu. Jei reikia, pakartoti veiksmus. Indaplovėms naudoti 30–200 ml produkto 1 plovimo ciklui, tada atlikti 1 plovimo ciklą ir nuplauti vandeniu. Prieš naudojant, supurtyti. Rekomenduojama pirmiausia išbandyti produktą ant nematomos paviršiaus dalies. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo produkto naudojimo.
  Sudedamosios dalys: fosforo rūgštis.
  ĮSPĖJIMAS: smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Praskalauti vandeniu / nusiprausti po dušu. ĮKVĖPUS: išvesti nukentėjusįjį į gryną orą ir paguldyti patogiai, kad jis galėtų kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti užrakintą. 

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija