Nanomax valiklis kepsninėms, krosnelėms, židiniams ir puodams

 • Kraunamos nuotraukos
 • Profesionali krosnių, židinių, kepsninių, puodų, rūkyklų ir pan. valymo priemonė. Tirpdo riebalus, sudegusius maisto likučius ir suodžius.
  Nurodymai: užtepti nedidelį kiekį produkto ant šalto paviršiaus, paskleisti, palikti penkioms minutėms, nuvalyti ir nuskalauti vandeniu. Prieš naudojant, supurtyti. Nenaudoti ant aliuminio, variu dažytų ar dengtų paviršių. Rekomenduojama pirmiausia išbandyti produktą ant nematomos paviršiaus dalies. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo produkto naudojimo.
  Sudedamosios dalys: nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos (< 5 %), fosfonatai (< 5 %). Sudėtyje yra natrio hidroksido ir kalio hidroksido.
  ĮSPĖJIMAS: smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Praskalauti vandeniu / nusiprausti po dušu. ĮKVĖPUS: išvesti nukentėjusįjį į gryną orą ir paguldyti patogiai, kad jis galėtų kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti užrakintą.
   

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija